Programme 2023 – 2029

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Depuis novembre 2022 vous connaissez les candidates et candidats de notre groupe «Är Leit».

Une fois de plus nous nous présentons avec une liste ouverte. Nous restons fidèles à cette idée d’engagement pour une politique communale à l’écoute des citoyens.

Nos candidates et nos candidats ne sont pas des inconnus. Leur intérêt pour notre commune est connu depuis longtemps. Ils n’ont pas été recrutés au dernier moment en raison de leur appartenance à un parti politique.

Au contraire, ils ont prouvé leurs compétences et leur engagement depuis des années au sein du collège échevinal, du conseil communal, des commissions consultatives et dans les associations et clubs locaux. Ils sont tous en mesure d’accepter un mandat de conseiller communal.

Pour l’avenir, nous vous proposons un programme clair et réaliste, basé sur les intérêts de la commune de Lorentzweiler.

Tous nos projets concordent avec les exigences écologiques, sociales, culturelles et économiques de notre commune. Bien entendu nous allons maintenir les offres et services existants.

Au cours des dernières années notre commune s’est forgé la renommée d’un espace vital attractif et favorable aux familles avec une excellente vie sociale. La bonne connexion aux transports en commun et au réseau routier est un autre atout.

Ceci est l’oeuvre de nous tous.

Nous nous sommes toujours engagés pour une gestion communale correcte, sincère et transparente.

Ainsi nous vous invitons, chères concitoyennes, chers concitoyens, à nos « Är Leit – Talk » et à notre soirée d’information et de discussion où nous aimerions vous rendre compte de notre bilan et de notre programme pour l’avenir.

Nous nous réjouissons de vos suggestions. Contactez-nous par info@aer-leit.lu et participez à nos réunions.

Är Leit
Votre garant pour l’avenir

English translation: www.aer-leit.lu/1099/programm-2023-2029-en.html
Tradução para o portugues: www.aer-leit.lu/1095/programm-2023-2029-pt.html

Léif Matbiergerinnen, Léif Matbierger,

Viru kuerzem hu mir Iech eis Ekipp fir déi nächst Wale virgestallt.

Oft gëtt eis gesot, datt et sech gutt liewe léisst an eiser Gemeng. Dat motivéiert eis och an Zukunft, no beschte Wëssen a Kënnen, fir eis Biergerinnen a Bierger ze schaffen.

Deemnächst wäerte mir Iech eise Programm fir dat nächst Mandat präsentéieren.

Dir wësst datt di leschte Joere fir eis alleguer keng einfach Zäit war. D’Pandemie an de Krich an der Ukrain hunn eis Gesellschaft opgerëselt a stellen eis weiderhi viru grouss Erausfuerderungen.

« Är Leit » wäerten sech och an Zukunft, konsequent a nohalteg fir Warung an d’Verbesserung vun der Liewensqualitéit an onser Gemeng asetzen an di sozial, infrastrukturell, bildungspolitesch, kulturell an ëmweltpolitesch Errungenschaften weiderféieren.

Mat dëser Broschür wëlle mir Iech, léif Matbiergerinnen a Matbierger, di rezent grouss Projete weisen déi mir realiséiert hunn respektiv an der Ausféierung sinn. Mir beschränken eis dobäi op d’Projete vun de leschten 3 Joer.

Realiséiert Projeten (2020-2022)

 • Fäerdegstellung vum neie PAG
 • Neigestaltung vun der Cité Roger Schmitz (1)
 • Neigestaltung vun der Prettener Strooss (2)
 • Erweiderung an Ëmbau vum Club Uelzechtdall (3)
 • Nei Hal fir de Service technique (4)
 • Erweiderung vum Fuerpark fir de Service technique (5)
 • Neigestaltung vun de Sportsfelder mat Bau vun engem syntheetesche Futtball-Terrain mat Ëmstellung op LED- Beliichtung (6)
 • Dôme fir den Tennis (Iwwerdaachung vun 2 Spillfelder) (7)
 • Kaf vun engem Terrain fir den Ausbau vun de Sports- a Fräizäitinfrastrukturen an der Rue de Hunsdorf
 • Neie Parking bei der Schoul am Kader vum Ausbau vum Campus Jos Wohlfart (8)
 • Reamenagement ronderëm d’Schoul (Nei Clôture beim Beach / Petanque / Schoulsportsfeld / Parking) (9)
 • Nei Sëtzer fir d’Sportshal an Upassung un déi nei Sécherheetsvirschrëften (10)
 • Ökologesche Parking an der Rue de l’Alzette zu Hielem (11)
 • Insektenfrëndlech LED- Beliichtung vum Fousswee Luerenzweiler – Hënsdref (12)
 • Neie Fousswee zu Blaaschent fir bei d‘„Haisercher“ (13)
 • Reamenagement vu Feldweeër (zB a Baachlach zu Hënsdref)
 • Neien Dag fir eist neolithescht Haus zu Blaaschent (14)
 • Konsequent Awierken op CFL a P&Ch fir d’Eliminatioun vun der Luerenzweiler Barrière (PN20b) mat Reamenagement vun der Gare (Ëmbau vun de Quaien, neie Souterrain mat Lift) (15)
 • Gemeinschaftsgaart mat ëffentlecher Toilette zu Hënsdref (16)
 • Uleeë vun engem ökologesche Park zu Hënsdref (17)

… des weideren

 • Solidaritéit an der Pandemie
 • Ënnerstëtzung vun der Ukrain
 • Klima- an Ëmweltprojeten (Energiespuermoossnamen, lokale Maart, Fairtrade-Brunch, Dag vum Bam, Heckeplanzaktioun…)
 • Kulturell Projeten (Symposium de la sculpture, störende Wahrheiten, Concert’en, …) (19)
 • Nuit du Sport
 • Schoulprojeten (Zirkus Zappzarap, Schoulgaart, ….) (20)

Projeten an der Ausféierung (2022-2023)

 • Ausbau vum Campus Jos Wohlfart mat Vergréisserung vu Crèche, Maison Relais mat Schoulrestaurant a weidere Schoulsäll (21)
 • Aus- an Ëmbau vun der Boufer Schoul zur „Maison de la Musique et de la Jeunesse“ (22)
 • Ëmgestaltung vun der Rue JP Glaesener zum „Shared Space“ bei der Schoul
 • Neifaassung vun der Quelle „Wäissbaach“
 • „Starkregenuntersuchung im Einzugsgebiet der Gemeinde Lorentzweiler“ zur Analys a Virbeugung vun Iwwerschwemmunge mat Moossnamekatalog)
 • Flächendeckend Ëmstellung vun eiser Stroossebeliichtung op LED
 • Interkommunal Handelszone ZAMID um Mierscherbierg (zesumme mat Miersch a Lëntgen)

Merci Jos Roller

No 47 Joer Asaz huet de Jos Roller säi kommunalpolitescht Amt den 31. August néiergeluecht. Als Buergermeeschter huet hien d’Gemeng wärend méi wéi 34 Joer mat Kompetenz a Wäitsiicht geleet.

Och fir „seng“ Ekipp war an ass de Jos nach ëmmer e Virbild an hie steet eis weiderhin zur Säit. Dofir soe mir dem Jos e grousse Merci a wënschen him all Guddes fir seng wuelverdéngte Pensioun. 

„Är Leit“ am Gemengerot

Vlnr: Frazer Alexander, Arno Mersch (Schäffen), Diana Calvario, Billy Kremer,
Marguy Kirsch-Hirtt (Buergermeeschter), Paul Bach (Schäffen)

Gemengewalen 2023

Fir déi nächst Walen, den 11. Juni 2023, gëtt eis Ekipp mat jonken, motivéierten a kompetente Kandidatinnen a Kandidate verstäerkt.

Vlnr: Frazer ALEXANDER, Sven LINCKELS, Paul BACH, Jasmine WALISCH, Marguy KIRSCH-HIRTT, Billy KREMER, Diana CALVARIO, Fabienne WAGNER, Paule KREMER, Bob FRISCH, Arno MERSCH

Är Leit wënschen …

Schéi Feierdeeg an e Glécklecht Neit Joer
Schöne Feiertage und Frohes Neues Jahr
Joyeuses Fêtes et Bonne Année
Merry Christmas and a Happy New Year
Boas Festas e Feliz Ano Novo
Веселих свят i щасливого Нового року!

Bestëmmt mat a schreift Iech op d’Wielerlëschten an
www.echkawielen.lu
www.jepeuxvoter.lu

 

Dear fellow citizens

We have recently presented our candidates for the upcoming municipal elections.

It is often stated and confirmed that it is pleasant  to live within our community. This statement motivates us to continue our commitment to our fellow citizens to the best of  our knowledge and ability.

You are aware of the fact  that the last few years have not been an easy time for any of us. The pandemic and the war in Ukraine have shaken up our society and will continue to present us with major challenges.

« Är Leit » will continue to consistently and sustainably work to maintain and improve the quality of life in our community and carry on with the social, infrastructural, educational, cultural and environmental achievements.

With this brochure, we would like to present to you, dear fellow citizens, the recent projects that have already been realised or are in the process of being realised in Lorentzweiler.

We limit ourselves here to the work of the last three years.

Realised projects:

 • Completion of the new PAG ( General Development Plan)
 • Redesign of the Cité Roger Schmitz
 • Redesign of the Rue de Prettange
 • Extension and renovation of Club Uelzechtdall
 • New hall for the technical team of the municipal service
 • Extension of the vehicle fleet for the technical team of the municipal service.
 • Redesign of the sports fields with construction of a synthetic football pitch and conversion to LED lighting
 • Airdome for the roofing of 2 tennis courts
 • Purchase of a plot of land for the expansion of the sports and leisure infrastructure on Rue de Hünsdorf
 • New car park at the school complex to expand the Jos Wohlfart campus
 • Redesign of the school’s surroundings (new fencing for the beach volleyball field, pétanque, multisports and car park)
 • New seats in the sports hall and adaptation to the new safety regulations
 • Creation of an ecological car park in the Rue de l’Alzette in Helmdingen
 • Installation of insect-friendly LED lighting on the Lorentzweiler-Hünsdorf footpath
 • Creation of a pedestrian path in Blaschette to the « Haisercher”
 • Renewal of field paths (e.g.: « Baachlach » in Hünsdorf)
 • Renewal of the roofing of the Neolithic house in Blaschette
 • Consistent lobbying towards  the CFL and the Ministry of Transport to remove the Lorentzweiler railway barrier (PN20b) and redesign the railway station (redesign of the platforms and construction of a new subway with a lift).
 • Creation of a community garden with a public toilet in Hünsdorf
 • Creation of an ecological park in Hünsdorf

… furthermore:

 • Solidarity during the pandemic
 • Support for Ukraine
 • Climate and environmental projects (energy saving measures, local market, fair trade brunch, …)
 • Cultural projects (sculpture symposium, disturbing truths, concerts, …)
 • Nuit du Sport
 • School projects (Zappzarap circus, school garden, …)

Projects in progress:

 • Extension of the Jos Wohlfart campus with extension of the crèche, the Maison Relais with school restaurant and additional school halls.
 • Preserve and secure a 70 acre plot with yard, under  the new PAG for the purpose of creating a shared space and village center on Rue St.Laurent in Lorentzweiler.
 • Extension and conversion of the Bofferdange School into a « House of Music and Youth”
 • Redesign of Rue Jean-Pierre Glaesener near the school into a « Share Space”
 • Redesign of the « Wäissbaach » spring
 • Investigation of heavy rainfall in the area of the municipality of Lorentzweiler to analyse and prevent flooding, including a catalogue of measures to be taken
 • Comprehensive conversion of street lighting to LED
 • Intermunicipal trade zone ZAMID on « Mierscherbierg » in cooperation with Lintgen and Mersch

Thank you Jos Roller

After 47 years, Jos Roller has stepped down from his municipal political office. As mayor, he led the municipality with competence and foresight for more than 34 years.

Jos has always been a role model for « his » team and will continue to stand by « Är Leit ».

We would therefore like to sincerely thank Jos and wish him all the best for the future.

« Är Leit » in the Municipal Council

from left to right : Frazer Alexander, Arno Mersch (alderman), Billy Kremer, Marguy Kirsch-Hirtt (mayor), Paul Bach (alderman)

Municipal elections 2023

For the next municipal elections, on 11 June 2023, our team will be strengthened by young, motivated and competent candidates.

« Är Leit » wish…

Schéi Feierdeeg an e Glécklecht Neit Joer
Schöne Feiertage und Frohes Neues Jahr
Joyeuses Fêtes et Bonne Année
Merry Christmas and a Happy New Year
Boas Festas e Feliz Ano Novo
Veselyh Svyat i Shchaslyvoho Novoho Roku

Your vote counts, sign up to enter the electoral rolls!
www.jepeuxvoter.lu

Caros cidadãos

Há algumas semanas atrás apresentámos os nossos candidatos para as próximas eleições municipais.

Disseram-nos repetidamente que a nossa comunidade é um bom lugar para se viver. Estes testemunhos motivam-nos a comprometermo-nos no futuro com alma e consciência para o bem-estar dos nossos cidadãos.

Como sabem, os últimos anos não têm sido fáceis. A pandemia e a guerra na Ucrânia abalaram a nossa sociedade e irão representar grandes desafios para nós no futuro.

« Är Leit » continuará a trabalhar de forma consistente e sustentável no futuro para manter e melhorar a qualidade de vida no nosso município e para continuar as realizações sociais, infra-estruturais, educacionais, culturais e ambientais.

Com este folheto gostaríamos de vos apresentar os nossos projectos recentes que foram concluídos ou estão em vias de ser concluídos. Limitamo-nos aqui ao trabalho dos últimos três anos.

Projectos concluídos :

 • Implementação do novo plano geral de desenvolvimento (PAG)
 • Redesenvolvimento da Cité Roger Schmitz
 • Arranjo da Rue de Prettange
 • Extensão e transformação do Clube Uelzechtdall
 • Novo pavilhão para o serviço técnico
 • Extensão do parque de veículos do serviço técnico
 • Redesenvolvimento das instalações desportivas com a construção de um campo artificial e substituição da iluminação por iluminação LED
 • Cúpula para cobrir dois campos de ténis
 • Aquisição de terrenos para a ampliação das instalações desportivas e de lazer na Rue de Hunsdorf
 • Construção de um novo parque de estacionamento no complexo escolar
 • Redesenvolvimento da área em redor da escola
 • Novos lugares no pavilhão desportivo e adaptação às novas normas de segurança
 • Novo parque de estacionamento ecológico na rue de l’Alzette em Helmdange
 • Iluminação LED favorável aos insectos no caminho pedestre Lorentzweiler-Hunsdorf
 • Desenvolvimento de um percurso em Blaschette em direcção aos « Haisercher »
 • Reabilitação de estradas rurais (por exemplo, « Baachlach » em Hunsdorf)
 • Renovação do telhado da Casa Neolítica em Blaschette
 • Intervenção junto da CFL e do Ministério dos Transportes para a eliminação da barreira em Lorentzweiler (PN20b) e o redesenho das plataformas na estação de Lorentzweiler e a construção de uma nova estação subterrânea com elevador
 • Desenvolvimento de um jardim comunitário com casa de banho pública em Hunsdorf
 • Desenvolvimento de um parque ecológico em Hunsdorf

… além disso :

 • Solidariedade durante a pandemia
 • Apoio à Ucrânia
 • Projectos para a natureza e o clima (medidas de poupança de energia, mercado local, café Fairtrade, …)
 • Projectos culturais (simpósios de escultura, « verdades inconvenientes », concertos, …)
 • Noite desportiva
 • Projectos educativos (circo Zappzarap, jardim educativo, …)

Projectos em curso:

 • Extensão do Campus Jos Wohlfart com ampliação da Creche, a Maison Relais com restaurante escolar e salas de aula adicionais
 • Preservação e securização de um terreno de 70 acres com pátio, no contexto do novo PAG, para fins de criação de um espaço comum e um  centro de aldeia na Rue St. Laurent em Lorentzweiler.
 • Extensão e transformação da escola Bofferdange numa « Casa da Música e da Juventude »
 • Reabilitação da rua J.P. Glaesener, perto da escola, para um « Espaço Partilhado »
 • Nova bacia de captação da nascente « Wäissbach »
 • Estudo e análise da precipitação torrencial na zona de captação de Lorentzweiler para evitar inundações com um catálogo de medidas
 • Mudança da iluminação das ruas para LED
 • Àrea artisanal e comercial ZAMID no « Mierscherbierg » em colaboração com Lintgen e Mersch

Obrigado Jos Roller

Após 47 anos, Jos Roller demitiu-se das suas funções municipais. Com competência, dedicação e clarividência, dirigiu o município de Lorentzweiler como Presidente da Câmara durante mais de 34 anos. Para a sua equipa « Är Leit » Jos foi sempre um exemplo e ele permanecerá ao lado do nosso grupo. Gostaríamos de agradecer sinceramente a Jos e desejar-lhe tudo de bom para o futuro.

« Är Leit » no conselho municipal

Da esquerda para a direita : Frazer Alexander, Arno Mersch (vereador), Diana Calvario, Billy Kremer, Marguy Kirsch-Hirtt (Presidente da câmara), Paul Bach (vereador)

Eleições municipais 2023

Para as próximas eleições municipais de 11 de Junho de 2023, a nossa equipa será reforçada por candidatos jovens, motivados e competentes.

Da esquerda para a direita: Frazer ALEXANDER, Sven LINCKELS, Paul BACH, Jasmine WALISCH, Marguy KIRSCH-HIRTT, Billy KREMER, Diana CALVARIO, Fabienne WAGNER, Paule KREMER, Bob FRISCH, Arno MERSCH

« Är Leit » desejam-lhe …

Schéi Feierdeeg an e Glécklecht Neit Joer
Schöne Feiertage und Frohes Neues Jahr
Joyeuses Fêtes et Bonne Année
Merry Christmas and a Happy New Year
Boas Festas e Feliz Ano Novo
Веселих свят i щасливого Нового року!

O seu voto conta, inscreva-se para votar
www.eupossovotar.lu
www.jepeuxvoter.lu