Comment voter correctement ? Comment faire le vote utile ?

Comment voter correctement ?

Vous avez 11 suffrages.

Il y a 2 possibilités :

a) Vous pouvez donner 1 ou au maximum 2 suffrages à chaque candidate ou candidat.

En aucun cas vous ne devez dépasser les 11 suffrages.

b) Vous pouvez remplir le cercle blanc au-dessus d’une liste. Ainsi vous attribuez un suffrage à chaque candidate ou candidat. Dans ce cas vous ne pouvez attribuer aucun suffrage supplémentaire.

Comment faire le vote utile ?

Si vous vous sentez bien dans notre commune, si vous êtes satisfait de l’offre et de nos efforts, si vous voulez que « Är Leit » gardent la responsabilité de la gestion de notre commune, alors ne vous laissez pas tenter à des expériences risquées et incertaines, mais faites confiance à l’équipe de votre bourgmestre, de ses échevins et conseillers ainsi qu’à ses jeunes et dynamiques candidates et candidats.

a) Remplissez le cercle blanc au-dessus de la liste 5 de « Är Leit »

b) Distribuez vos 11 suffrages aux candidates et candidats de la liste 5 de « Är Leit »

Ce n’est qu’en soutenant clairement et fermement le groupe « Är Leit » que vous avez la garantie de confier aussi à l’avenir le développement de notre commune à une équipe expérimentée, compétente, responsable et ayant fait ses preuves.

« Är Leit » ont témoigné depuis longtemps de leur compétence et de leur savoir-faire.

Le groupe « Är Leit », une équipe fiable et sans contrainte politique, reste le garant pour une gestion communale sûre, correcte, efficace et orientée vers l’avenir.

Attribuez tous vos suffrages au groupe « Är Leit », liste 5

Léif Matbiergerinnen, Léif Matbierger,

Viru kuerzem hu mir Iech eis Ekipp fir déi nächst Wale virgestallt.

Oft gëtt eis gesot, datt et sech gutt liewe léisst an eiser Gemeng. Dat motivéiert eis och an Zukunft, no beschte Wëssen a Kënnen, fir eis Biergerinnen a Bierger ze schaffen.

Deemnächst wäerte mir Iech eise Programm fir dat nächst Mandat präsentéieren.

Dir wësst datt di leschte Joere fir eis alleguer keng einfach Zäit war. D’Pandemie an de Krich an der Ukrain hunn eis Gesellschaft opgerëselt a stellen eis weiderhi viru grouss Erausfuerderungen.

« Är Leit » wäerten sech och an Zukunft, konsequent a nohalteg fir Warung an d’Verbesserung vun der Liewensqualitéit an onser Gemeng asetzen an di sozial, infrastrukturell, bildungspolitesch, kulturell an ëmweltpolitesch Errungenschaften weiderféieren.

Mat dëser Broschür wëlle mir Iech, léif Matbiergerinnen a Matbierger, di rezent grouss Projete weisen déi mir realiséiert hunn respektiv an der Ausféierung sinn. Mir beschränken eis dobäi op d’Projete vun de leschten 3 Joer.

Realiséiert Projeten (2020-2022)

 • Fäerdegstellung vum neie PAG
 • Neigestaltung vun der Cité Roger Schmitz (1)
 • Neigestaltung vun der Prettener Strooss (2)
 • Erweiderung an Ëmbau vum Club Uelzechtdall (3)
 • Nei Hal fir de Service technique (4)
 • Erweiderung vum Fuerpark fir de Service technique (5)
 • Neigestaltung vun de Sportsfelder mat Bau vun engem syntheetesche Futtball-Terrain mat Ëmstellung op LED- Beliichtung (6)
 • Dôme fir den Tennis (Iwwerdaachung vun 2 Spillfelder) (7)
 • Kaf vun engem Terrain fir den Ausbau vun de Sports- a Fräizäitinfrastrukturen an der Rue de Hunsdorf
 • Neie Parking bei der Schoul am Kader vum Ausbau vum Campus Jos Wohlfart (8)
 • Reamenagement ronderëm d’Schoul (Nei Clôture beim Beach / Petanque / Schoulsportsfeld / Parking) (9)
 • Nei Sëtzer fir d’Sportshal an Upassung un déi nei Sécherheetsvirschrëften (10)
 • Ökologesche Parking an der Rue de l’Alzette zu Hielem (11)
 • Insektenfrëndlech LED- Beliichtung vum Fousswee Luerenzweiler – Hënsdref (12)
 • Neie Fousswee zu Blaaschent fir bei d‘„Haisercher“ (13)
 • Reamenagement vu Feldweeër (zB a Baachlach zu Hënsdref)
 • Neien Dag fir eist neolithescht Haus zu Blaaschent (14)
 • Konsequent Awierken op CFL a P&Ch fir d’Eliminatioun vun der Luerenzweiler Barrière (PN20b) mat Reamenagement vun der Gare (Ëmbau vun de Quaien, neie Souterrain mat Lift) (15)
 • Gemeinschaftsgaart mat ëffentlecher Toilette zu Hënsdref (16)
 • Uleeë vun engem ökologesche Park zu Hënsdref (17)

… des weideren

 • Solidaritéit an der Pandemie
 • Ënnerstëtzung vun der Ukrain
 • Klima- an Ëmweltprojeten (Energiespuermoossnamen, lokale Maart, Fairtrade-Brunch, Dag vum Bam, Heckeplanzaktioun…)
 • Kulturell Projeten (Symposium de la sculpture, störende Wahrheiten, Concert’en, …) (19)
 • Nuit du Sport
 • Schoulprojeten (Zirkus Zappzarap, Schoulgaart, ….) (20)

Projeten an der Ausféierung (2022-2023)

 • Ausbau vum Campus Jos Wohlfart mat Vergréisserung vu Crèche, Maison Relais mat Schoulrestaurant a weidere Schoulsäll (21)
 • Aus- an Ëmbau vun der Boufer Schoul zur „Maison de la Musique et de la Jeunesse“ (22)
 • Ëmgestaltung vun der Rue JP Glaesener zum „Shared Space“ bei der Schoul
 • Neifaassung vun der Quelle „Wäissbaach“
 • „Starkregenuntersuchung im Einzugsgebiet der Gemeinde Lorentzweiler“ zur Analys a Virbeugung vun Iwwerschwemmunge mat Moossnamekatalog)
 • Flächendeckend Ëmstellung vun eiser Stroossebeliichtung op LED
 • Interkommunal Handelszone ZAMID um Mierscherbierg (zesumme mat Miersch a Lëntgen)

Merci Jos Roller

No 47 Joer Asaz huet de Jos Roller säi kommunalpolitescht Amt den 31. August néiergeluecht. Als Buergermeeschter huet hien d’Gemeng wärend méi wéi 34 Joer mat Kompetenz a Wäitsiicht geleet.

Och fir „seng“ Ekipp war an ass de Jos nach ëmmer e Virbild an hie steet eis weiderhin zur Säit. Dofir soe mir dem Jos e grousse Merci a wënschen him all Guddes fir seng wuelverdéngte Pensioun. 

„Är Leit“ am Gemengerot

Vlnr: Frazer Alexander, Arno Mersch (Schäffen), Diana Calvario, Billy Kremer,
Marguy Kirsch-Hirtt (Buergermeeschter), Paul Bach (Schäffen)

Gemengewalen 2023

Fir déi nächst Walen, den 11. Juni 2023, gëtt eis Ekipp mat jonken, motivéierten a kompetente Kandidatinnen a Kandidate verstäerkt.

Vlnr: Frazer ALEXANDER, Sven LINCKELS, Paul BACH, Jasmine WALISCH, Marguy KIRSCH-HIRTT, Billy KREMER, Diana CALVARIO, Fabienne WAGNER, Paule KREMER, Bob FRISCH, Arno MERSCH

Är Leit wënschen …

Schéi Feierdeeg an e Glécklecht Neit Joer
Schöne Feiertage und Frohes Neues Jahr
Joyeuses Fêtes et Bonne Année
Merry Christmas and a Happy New Year
Boas Festas e Feliz Ano Novo
Веселих свят i щасливого Нового року!

Bestëmmt mat a schreift Iech op d’Wielerlëschten an
www.echkawielen.lu
www.jepeuxvoter.lu

 

Dear fellow citizens

We have recently presented our candidates for the upcoming municipal elections.

It is often stated and confirmed that it is pleasant  to live within our community. This statement motivates us to continue our commitment to our fellow citizens to the best of  our knowledge and ability.

You are aware of the fact  that the last few years have not been an easy time for any of us. The pandemic and the war in Ukraine have shaken up our society and will continue to present us with major challenges.

« Är Leit » will continue to consistently and sustainably work to maintain and improve the quality of life in our community and carry on with the social, infrastructural, educational, cultural and environmental achievements.

With this brochure, we would like to present to you, dear fellow citizens, the recent projects that have already been realised or are in the process of being realised in Lorentzweiler.

We limit ourselves here to the work of the last three years.

Realised projects:

 • Completion of the new PAG ( General Development Plan)
 • Redesign of the Cité Roger Schmitz
 • Redesign of the Rue de Prettange
 • Extension and renovation of Club Uelzechtdall
 • New hall for the technical team of the municipal service
 • Extension of the vehicle fleet for the technical team of the municipal service.
 • Redesign of the sports fields with construction of a synthetic football pitch and conversion to LED lighting
 • Airdome for the roofing of 2 tennis courts
 • Purchase of a plot of land for the expansion of the sports and leisure infrastructure on Rue de Hünsdorf
 • New car park at the school complex to expand the Jos Wohlfart campus
 • Redesign of the school’s surroundings (new fencing for the beach volleyball field, pétanque, multisports and car park)
 • New seats in the sports hall and adaptation to the new safety regulations
 • Creation of an ecological car park in the Rue de l’Alzette in Helmdingen
 • Installation of insect-friendly LED lighting on the Lorentzweiler-Hünsdorf footpath
 • Creation of a pedestrian path in Blaschette to the « Haisercher”
 • Renewal of field paths (e.g.: « Baachlach » in Hünsdorf)
 • Renewal of the roofing of the Neolithic house in Blaschette
 • Consistent lobbying towards  the CFL and the Ministry of Transport to remove the Lorentzweiler railway barrier (PN20b) and redesign the railway station (redesign of the platforms and construction of a new subway with a lift).
 • Creation of a community garden with a public toilet in Hünsdorf
 • Creation of an ecological park in Hünsdorf

… furthermore:

 • Solidarity during the pandemic
 • Support for Ukraine
 • Climate and environmental projects (energy saving measures, local market, fair trade brunch, …)
 • Cultural projects (sculpture symposium, disturbing truths, concerts, …)
 • Nuit du Sport
 • School projects (Zappzarap circus, school garden, …)

Projects in progress:

 • Extension of the Jos Wohlfart campus with extension of the crèche, the Maison Relais with school restaurant and additional school halls.
 • Preserve and secure a 70 acre plot with yard, under  the new PAG for the purpose of creating a shared space and village center on Rue St.Laurent in Lorentzweiler.
 • Extension and conversion of the Bofferdange School into a « House of Music and Youth”
 • Redesign of Rue Jean-Pierre Glaesener near the school into a « Share Space”
 • Redesign of the « Wäissbaach » spring
 • Investigation of heavy rainfall in the area of the municipality of Lorentzweiler to analyse and prevent flooding, including a catalogue of measures to be taken
 • Comprehensive conversion of street lighting to LED
 • Intermunicipal trade zone ZAMID on « Mierscherbierg » in cooperation with Lintgen and Mersch

Thank you Jos Roller

After 47 years, Jos Roller has stepped down from his municipal political office. As mayor, he led the municipality with competence and foresight for more than 34 years.

Jos has always been a role model for « his » team and will continue to stand by « Är Leit ».

We would therefore like to sincerely thank Jos and wish him all the best for the future.

« Är Leit » in the Municipal Council

from left to right : Frazer Alexander, Arno Mersch (alderman), Billy Kremer, Marguy Kirsch-Hirtt (mayor), Paul Bach (alderman)

Municipal elections 2023

For the next municipal elections, on 11 June 2023, our team will be strengthened by young, motivated and competent candidates.

« Är Leit » wish…

Schéi Feierdeeg an e Glécklecht Neit Joer
Schöne Feiertage und Frohes Neues Jahr
Joyeuses Fêtes et Bonne Année
Merry Christmas and a Happy New Year
Boas Festas e Feliz Ano Novo
Veselyh Svyat i Shchaslyvoho Novoho Roku

Your vote counts, sign up to enter the electoral rolls!
www.jepeuxvoter.lu

Caros cidadãos

Há algumas semanas atrás apresentámos os nossos candidatos para as próximas eleições municipais.

Disseram-nos repetidamente que a nossa comunidade é um bom lugar para se viver. Estes testemunhos motivam-nos a comprometermo-nos no futuro com alma e consciência para o bem-estar dos nossos cidadãos.

Como sabem, os últimos anos não têm sido fáceis. A pandemia e a guerra na Ucrânia abalaram a nossa sociedade e irão representar grandes desafios para nós no futuro.

« Är Leit » continuará a trabalhar de forma consistente e sustentável no futuro para manter e melhorar a qualidade de vida no nosso município e para continuar as realizações sociais, infra-estruturais, educacionais, culturais e ambientais.

Com este folheto gostaríamos de vos apresentar os nossos projectos recentes que foram concluídos ou estão em vias de ser concluídos. Limitamo-nos aqui ao trabalho dos últimos três anos.

Projectos concluídos :

 • Implementação do novo plano geral de desenvolvimento (PAG)
 • Redesenvolvimento da Cité Roger Schmitz
 • Arranjo da Rue de Prettange
 • Extensão e transformação do Clube Uelzechtdall
 • Novo pavilhão para o serviço técnico
 • Extensão do parque de veículos do serviço técnico
 • Redesenvolvimento das instalações desportivas com a construção de um campo artificial e substituição da iluminação por iluminação LED
 • Cúpula para cobrir dois campos de ténis
 • Aquisição de terrenos para a ampliação das instalações desportivas e de lazer na Rue de Hunsdorf
 • Construção de um novo parque de estacionamento no complexo escolar
 • Redesenvolvimento da área em redor da escola
 • Novos lugares no pavilhão desportivo e adaptação às novas normas de segurança
 • Novo parque de estacionamento ecológico na rue de l’Alzette em Helmdange
 • Iluminação LED favorável aos insectos no caminho pedestre Lorentzweiler-Hunsdorf
 • Desenvolvimento de um percurso em Blaschette em direcção aos « Haisercher »
 • Reabilitação de estradas rurais (por exemplo, « Baachlach » em Hunsdorf)
 • Renovação do telhado da Casa Neolítica em Blaschette
 • Intervenção junto da CFL e do Ministério dos Transportes para a eliminação da barreira em Lorentzweiler (PN20b) e o redesenho das plataformas na estação de Lorentzweiler e a construção de uma nova estação subterrânea com elevador
 • Desenvolvimento de um jardim comunitário com casa de banho pública em Hunsdorf
 • Desenvolvimento de um parque ecológico em Hunsdorf

… além disso :

 • Solidariedade durante a pandemia
 • Apoio à Ucrânia
 • Projectos para a natureza e o clima (medidas de poupança de energia, mercado local, café Fairtrade, …)
 • Projectos culturais (simpósios de escultura, « verdades inconvenientes », concertos, …)
 • Noite desportiva
 • Projectos educativos (circo Zappzarap, jardim educativo, …)

Projectos em curso:

 • Extensão do Campus Jos Wohlfart com ampliação da Creche, a Maison Relais com restaurante escolar e salas de aula adicionais
 • Preservação e securização de um terreno de 70 acres com pátio, no contexto do novo PAG, para fins de criação de um espaço comum e um  centro de aldeia na Rue St. Laurent em Lorentzweiler.
 • Extensão e transformação da escola Bofferdange numa « Casa da Música e da Juventude »
 • Reabilitação da rua J.P. Glaesener, perto da escola, para um « Espaço Partilhado »
 • Nova bacia de captação da nascente « Wäissbach »
 • Estudo e análise da precipitação torrencial na zona de captação de Lorentzweiler para evitar inundações com um catálogo de medidas
 • Mudança da iluminação das ruas para LED
 • Àrea artisanal e comercial ZAMID no « Mierscherbierg » em colaboração com Lintgen e Mersch

Obrigado Jos Roller

Após 47 anos, Jos Roller demitiu-se das suas funções municipais. Com competência, dedicação e clarividência, dirigiu o município de Lorentzweiler como Presidente da Câmara durante mais de 34 anos. Para a sua equipa « Är Leit » Jos foi sempre um exemplo e ele permanecerá ao lado do nosso grupo. Gostaríamos de agradecer sinceramente a Jos e desejar-lhe tudo de bom para o futuro.

« Är Leit » no conselho municipal

Da esquerda para a direita : Frazer Alexander, Arno Mersch (vereador), Diana Calvario, Billy Kremer, Marguy Kirsch-Hirtt (Presidente da câmara), Paul Bach (vereador)

Eleições municipais 2023

Para as próximas eleições municipais de 11 de Junho de 2023, a nossa equipa será reforçada por candidatos jovens, motivados e competentes.

Da esquerda para a direita: Frazer ALEXANDER, Sven LINCKELS, Paul BACH, Jasmine WALISCH, Marguy KIRSCH-HIRTT, Billy KREMER, Diana CALVARIO, Fabienne WAGNER, Paule KREMER, Bob FRISCH, Arno MERSCH

« Är Leit » desejam-lhe …

Schéi Feierdeeg an e Glécklecht Neit Joer
Schöne Feiertage und Frohes Neues Jahr
Joyeuses Fêtes et Bonne Année
Merry Christmas and a Happy New Year
Boas Festas e Feliz Ano Novo
Веселих свят i щасливого Нового року!

O seu voto conta, inscreva-se para votar
www.eupossovotar.lu
www.jepeuxvoter.lu

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

Il y a quelques semaines, nous vous avons présenté nos candidates et candidats pour les prochaines élections communales.

On nous confirme souvent, qu’il fait bon vivre dans notre commune. Ces témoignages nous motivent à nous engager aussi à l’avenir avec âme et conscience pour le bienêtre de nos citoyennes et citoyens.

Vous savez que les dernières années n’étaient pas des plus faciles. La pandémie et la guerre en Ukraine ont secoué notre société et nous poseront dorénavant de grands défis.

« Är Leit » resteront au futur le garant d’une bonne qualité de vie dans notre commune. C’est avec expérience, dynamisme et engagement que nous allons poursuivre l’acquis et le développement durable des intérêts communaux, de l’offre sociale, des infrastructures, de l’enseignement, de la culture et de l’environnement.

Avec cette brochure nous voulons vous présenter nos récents projets réalisés ou en voie de réalisation. Nous nous limitons ici aux travaux des dernières 3 années.

Projets réalisés (2020-2022)

 • Mise en place du nouveau plan d’aménagement général (PAG)
 • Réaménagement de la Cité Roger Schmitz
 • Redressement de la Rue de Prettange
 • Extension et transformation du Club Uelzechtdall
 • Nouveau hall pour le service technique
 • Extension du parc à véhicules du service technique
 • Réaménagement des infrastructures sportives avec construction d’un terrain synthétique et remplacement de l’éclairage vers LED
 • Dôme pour couvrir deux terrains de Tennis
 • Acquisition d’un terrain pour l’extension des infrastructures de sports et de loisirs, rue de Hunsdorf
 • Aménagement d’un nouveau parking auprès du complexe scolaire
 • Réaménagement des alentours de l’école
 • Nouveaux sièges au hall des sports et adaptation aux nouvelles directives de sécurité
 • Nouveau parking écologique, rue de l’Alzette à Helmdange
 • Eclairage LED respectueux des insectes sur le chemin piéton Lorentzweiler-Hunsdorf
 • Aménagement d’chemin piéton à Blaschette vers les « Haisercher »
 • Réaménagement de chemins ruraux (p.ex. « Baachlach » à Hunsdorf
 • Renouvellement de la toiture de la Maison Néolithique à Blaschette
 • Intervention auprès des CFL et du Ministère des Transports pour l’élimination de la barrière à Lorentzweiler (PN20b) et le réaménagement des quais la gare à Lorentzweiler et construction d’un nouveau souterrain avec ascenseur
 • Aménagement d’un jardin communautaire avec toilette publique à Hunsdorf
 • Aménagement d’un parc écologique à Hunsdorf

… par ailleurs 

 • Solidarité pendant la pandémie
 • Soutien de l’Ukraine
 • Projets pour la nature et le climat (mesures d’épargne d’énergie, marché locale, Fairtrade-café, …)
 • Projets culturels (symposium de sculptures, « vérités dérangeantes », concerts, …)
 • Nuit du sport
 • Projets pédagogiques (Cirque Zappzarap, jardin pédagogique, …)

Projets en voie de réalisation (2022-2023)

 • Extension du Campus Jos Wohlfart avec agrandissement de la Crèche, de la Maison Relais avec restaurant scolaire et des salles de classe supplémentaires
 • Extension et transformation de l’école de Bofferdange en « Maison de la Musique et de la Jeunesse »
 • Redressement de la rue J.P. Glaesener, près de l’école, en « Shared Space »
 • Nouveau captage de la source « Wäissbach »
 • Etude et analyse des pluies torrentielles du bassin hydrologique de la commune de Lorentzweiler en vue parer aux inondations avec catalogue de mesures
 • Changement de l’éclairage public en LED
 • Zone artisanale et commerciale ZAMID aux « Mierscherbierg » en collaboration avec Lintgen et Mersch

Merci Jos Roller

Après 47 ans Jos Roller a démissionné de ses fonctions communales. Avec compétence, dévouement et prévoyance, il a géré la commune de Lorentzweiler en tant que Bourgmestre pendant plus de 34 ans. Pour son équipe « Är Leit » Jos avait toujours valeur d’exemple et il restera aux côtés de notre groupe. Nous tenons à remercier Jos sincèrement et nous lui souhaitons tout le bien pour l’avenir.

« Är Leit » au conseil communal

Dgàd : Frazer Alexander, Arno Mersch (échevin), Diana Calvario, Billy Kremer, Marguy Kirsch-Hirtt (bourgmestre), Paul Bach (échevin)

Élections communales 2023

Pour les prochaines élections communales, le 11 juin 2023, notre équipe sera renforcée par de jeunes candidates et candidats motivés et compétents.

dgàd: Frazer ALEXANDER, Sven LINCKELS, Paul BACH, Jasmine WALISCH, Marguy KIRSCH-HIRTT, Billy KREMER, Diana CALVARIO, Fabienne WAGNER, Paule KREMER, Bob FRISCH, Arno MERSCH

« Är Leit » vous souhaitent …

Schéi Feierdeeg an e Glécklecht Neit Joer
Schöne Feiertage und Frohes Neues Jahr
Joyeuses Fêtes et Bonne Année
Merry Christmas and a Happy New Year
Boas Férias e Feliz Ano Novo
Веселих свят і щасливого Нового року!

Votre voix compte, inscrivez-vous sur les listes électorales
www.jepeuxvoter.lu