Gemengewalen 2023

Är Leit 2023

Léif Matbiergerinnen!
Léif Matbierger!

Den 11te Juni 2023 sinn nees Gemengewalen.

Säit 2011 gëllt an onser Gemeng d’Proporzwalrecht, wou net eenzel Kandidaten sech presentéieren, mee Kandidatelëschten.

„ÄR LEIT“ ass eng oppen, net parteigebonne Kandidatelëscht, déi sech virun allem op d’Kommunalpolitik fokusséiert.

Eis Lëscht besteet aus Fraen a Männer, déi säit laangem aktiv an der Gemeng engagéiert sinn. Mat hirer grousser Erfarung hu si als Majoritéit am Schäffen- a Gemengerot eis Gemeng zu deem gemaach wat se haut ass.

Mat grousser Satisfaktioun kënne mer eist Team mat jonken an dynamesche Kandidatinnen a Kandidate verstäerken.

Mir engagéieren eis weiderhin konsequent an nohalteg fir d‘Erhalen an den Ausbau vun allen sozialen, infrastrukturellen, bildungspoliteschen, kulturellen an ëmweltpoliteschen Acquisitiounen.

Natierlech si mir op fir är Virschléi an Iddien. Kontaktéiert eis an hëlleft esou d’Zukunft vun eiser Gemeng ze gestalten.

ÄR LEIT

Caras concidadãs! Caros concidadãos!

As eleições locais realizar-se-ão novamente a 11 de Junho de 2023.

Desde 2011, a votação no nosso município tem sido baseada na representação proporcional em que se apresentam listas de candidatos e não candidatos individuais.

„Är Leit“ é uma lista aberta e não partidária de candidatas e candidatos que se concentra principalmente na política local.

A nossa lista é composta por mulheres e homens envolvidos e activos na comuna há muito tempo. Graças à sua grande experiência, e como maioria nos conselhos municipais e de vereadores, fizeram da nossa comuna o que ela é hoje.

É com grande satisfação que podemos fortalecer a nossa equipa com candidatas e candidatos jovens e dinâmicos.

Continuamos consistentemente e de forma sustentável, empenhados em manter e expandir todas as aquisições sociais, infra-estruturais, educacionais, culturais e ambientais.

É óbvio que estamos abertos às vossas sugestões e ideias. Contacte-nos e ajude-nos a moldar o futuro da nossa comuna.

ÄR LEIT

Dear fellow citizens!

Municipal elections will again be held on 11th June 2023.

Since 2011, proportional representation has been in force in our municipality, meaning that not individual candidates stand for election, but candidate lists.

„Är Leit“ is an open, non-partisan candidate list that primarily focuses on local politics.

Our group is composed of women and men who have long put their knowledge and skills at the service of our municipality. With their great experience, they have, as a majority in the local council, turned the community into what it is today.

It is with great satisfaction that we strengthen our team with young and dynamic candidates.

We remain committed to the preservation and development of all social, infrastructural, educational, cultural and environmental acquisitions.

Of course, we are open to every suggestion and proposal. Do not hesitate, contact us and help us to shape the future of our community.

ÄR LEIT

Werte Mitbürger!

Am 11ten Juni 2023 finden wieder Gemeinderatswahlen statt.

Seit 2011 gilt in unserer Gemeinde das Proporzwahlrecht, so dass sich nicht einzelne  Kandidaten, sondern Kandidatenlisten zur Wahl stellen.

« ÄR LEIT » ist eine offene, nicht parteigebundene Kandidatenliste, die sich vorrangig auf die Kommunalpolitik fokussiert.

Sie setzt sich zusammen aus Frauen und Männern, welche ihr Wissen und Können seit langem in den Dienst unserer Gemeinde gestellt haben und für die Gemeindeführung verantwortlich zeichnen.

Mit großer Genugtuung verstärken wir unser Team mit jungen und dynamischen Kandidatinnen und Kandidaten.

Wir verpflichten uns konsequent und nachhaltig für die Wahrung und den Ausbau der sozialen, infrastrukturellen, bildungspolitischen, kulturellen und umweltpolitischen Errungenschaften.

Selbstverständlich sind wir für alle Anregungen und Vorschläge offen. Zögern Sie nicht, nehmen Sie Kontakt mit uns auf und helfen Sie mit an der zukünftigen Gestaltung unserer Gemeinde.

ÄR LEIT

Diana Calvario, neie Member vum Gemengerot fir de Grupp « Är Leit »

An der Sëtzung vum Schäfferot vum Méindeg, den 12ten September 2022 ass d’Diana Calvario  vun eiser Buergermeeschtesch Marguy Kirsch-Hirtt als nei Conseillère vereedegt ginn. D’Diana hëllt d’Relève vum Jos Roller, deen no méi wéi  46 Joer säi kommunalpolitescht Amt den 31.08.2022 néiergeluecht huet.

De Jos war säit dem 1. Januar 1976 am Gemengerot an huet während 34 Joer a 4 Méint seng Gemeng als Buergermeeschter geleed. E grousse Merci fir säi onvergläichlecht Engagement an Dévouement fir d’Gemeng Luerenzweiler an eis Ekipp.

MERCI Jos!

Merci fir deng 46 Joer Asaz, Zäit a Passioun, dovu 34 Joer als Buergermeeschter, déi’s du an eis Gemeng investéiert hues. Luerenzweiler a seng Uertschafte wieren net dat, ouni däi kompetent an onermiddlecht Engagement. Du hues eng Equipe opgebaut, déi staark an d’Zukunft ka goen, mam Marguy, Paul, Arno, Frazer, Billy an Diana.

« Är Leit » wëssen dass du nach ëmmer fir eis do bass. Merci fir deng weider Ënnerstëtzung a Berodung vun der Equipe. Mir zielen och an Zukunft op däi Wëssen an deng Erfarung.