Élections communales 2023

Chères concitoyennes !
Chers concitoyens !

Les prochaines élections communales auront lieu le 11 juin 2023.

Depuis 2011 la commune de Lorentzweiler est passée au mode de la représentation proportionnelle, de sorte que les candidats ne se présenteront pas individuellement mais sous forme de listes de candidats.

Notre liste « ÄR LEIT » est une liste ouverte, sans contraintes politiques et surtout concentrée sur la politique communale.

Elle se compose de femmes et d’hommes qui ont mis leur engagement et leur savoirfaire depuis longtemps au service de notre communauté et qui signent responsables de l’actuelle gestion de notre commune.

C’est avec grand plaisir que nous renforçons nos rangs avec de jeunes et dynamiques candidates et candidats.

Avec expérience, dynamisme et engagement nous allons garantir l’acquis et le développement durable des intérêts communaux, de l’offre sociale, des infrastructures, de l’enseignement, de la culture et de l’environnement.

Nous sommes bien entendu ouverts à toute suggestion et proposition de votre part.

N’hésitez pas à nous contacter et contribuez ainsi activement au développement futur de notre commune.

ÄR LEIT

Deutsch
English
Português

Diana Calvario, neie Member vum Gemengerot fir de Grupp « Är Leit »

An der Sëtzung vum Schäfferot vum Méindeg, den 12ten September 2022 ass d’Diana Calvario  vun eiser Buergermeeschtesch Marguy Kirsch-Hirtt als nei Conseillère vereedegt ginn. D’Diana hëllt d’Relève vum Jos Roller, deen no méi wéi  46 Joer säi kommunalpolitescht Amt den 31.08.2022 néiergeluecht huet.

De Jos war säit dem 1. Januar 1976 am Gemengerot an huet während 34 Joer a 4 Méint seng Gemeng als Buergermeeschter geleed. E grousse Merci fir säi onvergläichlecht Engagement an Dévouement fir d’Gemeng Luerenzweiler an eis Ekipp.

MERCI Jos!

Merci fir deng 46 Joer Asaz, Zäit a Passioun, dovu 34 Joer als Buergermeeschter, déi’s du an eis Gemeng investéiert hues. Luerenzweiler a seng Uertschafte wieren net dat, ouni däi kompetent an onermiddlecht Engagement. Du hues eng Equipe opgebaut, déi staark an d’Zukunft ka goen, mam Marguy, Paul, Arno, Frazer, Billy an Diana.

« Är Leit » wëssen dass du nach ëmmer fir eis do bass. Merci fir deng weider Ënnerstëtzung a Berodung vun der Equipe. Mir zielen och an Zukunft op däi Wëssen an deng Erfarung.